TECHNOLOGICAL DEATH

HUMAN SOCIETY, THE PROGRESS OF THE WORLD
LIFE FOR THIS PRICE COMPLETELY LOST THE WORTH
PLANET BLEEDS, THE EVOLUTION ENDS
NOTHING CAN STOP THE SELF-DESTRUCTIVE TRENDS

LOST PRIVACY, DOOM OF HUMAN RACE
NETWORK COMPUTERS – CONTROLLING OUR SPACE
CYBER INTELLIGENCE, DECAY OF OUR MIND
PRICE OF IGNORANCE, CREATION OF NEW KIND  

TECHNOLOGICAL DEATH
THE VALUES WHICH WE LEFT,
CORRUPTED WORLD WILL KILL ITSELF

TECHNOLOGICAL  DEATH
YOU CANNOT HOLD YOUR BREATH,
REMEMBER TILL YOU SEE YOURSELF

CYBERSPACE ROBBED OUR RACE
TECHNOLOGY CONTROLS ALL OUR THOUGHTS
ABSORBED AND LOST IN THE SPACE

 

TECHNOLOGICKÁ SMRT

LIDSKÁ SPOLEČNOST, POKROK SVĚTA
ŽIVOT ZA TUTO CENU ZCELA ZTRATIL HODNOTU
PLANETA KRVÁCÍ, EVOLUCE KONČÍ
NIC NEMŮŽE ZASTAVIT SEBEZNIČUJÍCÍ TRENDY

ZTRACENÉ SOUKROMÍ, ZKÁZA LIDSKÉ RASY
SÍŤOVÉ POČÍTAČE – OVLÁDAJÍCÍ NÁŠ PROSTOR
KYBERNETICKÁ INTELIGENCE, ÚPADEK NAŠÍ MYSLI
CENA NEVĚDOMOSTI, VYTVOŘENÍ NOVÉHO DRUHU

TECHNOLOGICKÁ SMRT
HODNOTY, KTERÉ JSME ZANECHALI,
ZKAŽENÝ SVĚT ZAHUBÍ SÁM SEBE

TECHNOLOGICKÁ SMRT
NEMŮŽEŠ ZADRŽET DECH, 
VZPOMEŇ SI, AŽ UVIDÍŠ SÁM SEBE

KYBERNETICKÝ PROSTOR VYKRADL NAŠI RASU
TECHNOLOGIE ŘÍDÍ VŠECHNY NAŠE MYŠLENKY
POHLCENI A ZTRACENI V PROSTORU

 

 < zpět

nahoru